یکی از رسالت های مرکز تحقیقاتی بن یاخته، کمک به رشد و شکوفایی تحقیقات در کشور از طریق حمایت از پایان نامه های دانشجویی است.  تا کنون بیش از 100 پایان نامه در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف در این مرکز انجام شده است.

لیست پایان نامه های انجام شده در مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته به تفکیک گروه تحقیقاتی در زیر آورده شده است. البته ذکر این نکته لازم است که تمامی این پایان نامه ها به صورت بین گروهی انجام شده و این تقسیم بندی تنها گروه پژوهشی تصویب کننده طرح پایان نامه را مشخص می سازد.

برای اطلاع از نحوه دسترسی به محتوی پایان نامه ها می توانید با واحد مستند سازی مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته تماس حاصل نمایید.

 

  • گروه بیولوژی سلولهای بنیادی
  • گروه ترانسژن(جنین شناسی)
  • گروه بیولوژی ملکولی و مهندسی ژنتیک
  • گروه نانوتکنولوژی و مهندسی بافت
ردیف نام نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنمای اول نام دانشگاه مقطع تحصیلی
1 امیر آتشی بررسی کمی تغییرات متیلاسیون پروموتر ژن p151nk4b متعاقب بیان پروتئین NS1 پاروویروس19 B در سلول‌های پیش‌ساز اریتروئیدی دکتر کاویانی تربیت مدرس دکتری
2 ناصر احمدبیگی پیوند سلول‌های بنیادی خونساز به همراه نیچ استرومایی (هماتون‌ها) برای ارزیابی خونسازی احتمالی در موش‌های مدل آنمیک دکتر سلیمانی تربیت مدرس دکتری
3 محمد فلاحی سیچانی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال خون بند ناف به سلولهای عصبی جهت درمان بیماری پارکینسون دکتر سلیمانی تهران کارشناسی ارشد
4 سمد ندری مهندسی بافت شبکیه: طراحی و ساخت نانوداربست های پلیمری با هدف تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای فتورسپتور شبکیه دکتر کاظمی علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری
5 محمد قربانی تولید سلول‌های مگاکاریوسیت، بدون لایة تغذیه‌کننده به‌وسیله سلول‌های بنیادی جنینی موشی تمایزیافته دکتر سلیمانی
تربیت مدرس کارشناسی ارشد
6 علی محمدیان مهندسی بافت قلب (Patch قلبی) دکتر سلیمانی
تهران دکتری
7 مریم حفیظی بررسی120 miR- و miR- 9به‌عنوان شاخص تمایز سلول‌های بنیادی خونساز (CD133) به سلول‌های عصبی با استفاده از تکنیک SL-PCR دکتر سلیمانی
پیام نور کارشناسی ارشد
8 سید محمود مسیحا هاشمی بررسی آثار ایمونومودولاتوری سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی در مدل موشی دیابت نوع یک دکتر زهیر محمد حسن صراف تربیت مدرس دکتری
9 سارا صعودی مطالعة اثر ماکروفاژهای آلوده به لشمانیا ماژور بر القا و عملکرد سلول‌های Treg القایی +3FOXP دکتر زواران حسینی تربیت مدرس دکتری
10 محبوبه کبیری استفاده از پیوندهای عصبی مهندسی بافت شده جهت ترمیم اعصاب محیطی در رت دکتر سلیمانی

تهران دکتری
11 عباس شفیعی مهندسی بافت غضروف با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمال در invitro
دکتر سلیمانی


آزاد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد
12 بهناز بخشنده بررسی پروفایل Micro RNA سلول‌های بنیادی خون بند ناف
دکتر سلیمانیتهران دکتری
13 سعید اورعی یزدانی بررسی اثر لیزر کم‌توان هلیم-نئون با طول موج 628 برروی تکثیر و ترشح NGF و BDNF از سلول‌های شوان در محیط کشت مجری طرح: قلیچ نیا علوم پزشکی تهران دکتری حرفه ای
14 آزاده فهیم گلستانه بررسی اختلاف بیان Micro RNA در دو جمعیت سلول‌های بنیادی در سرطان معدة انسان دکتر سلیمانی تهران کارشناسی ارشد
15 هنا حنایی اهواز مهندسی بافت مثانه (بیوفیزیک کشت سلولهای مثانه بر روی داربست پلیمری) دکتر مباشری تهران دکتری
16 حمید رضا ریاضی‌فر مهندسی بافت تاندون دکتر سلیمانی خاتم کارشناسی ارشد
17 سارا سجادی بررسی بیان ژن های2 Sox و 4Octدر سلول های بنیادی رده هماتوپوئتیک دکتر هاشمی آزاد ع.پ. تهران دکتری حرفه ای
18 فروزان یوسفی بررسی اثرسلولهای بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت چربی صفاتی موش 57C بر روی مدل EAE     کارشناسی ارشد
19 پروانه هواسی مهندسی بافت و تمایز IPs cells به نورونهای دوپامینر‍ژیک برروی داربست دکتر نبیونی تربیت معلم دکتری
20 نغمه عباسی مهندسی بافت عصب با استفاده از داربستهای نانوالیاف دکتر سلیمانی آزاد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد
21 الهام سادات طاهرزاده جداسازی، تخلیص نسبی و بررسی اثرات اجزاء پروتئینی عصاره موثر پرده آمینوتیک انسانی در راستای بهبود زیست سازگاری قرنیه های مصنوعی دکتر اطیابی علوم پزشکی زنجان کارشناسی ارشد

22 زهرا محمودی بررسی تاثیر عصاره گیاهان دارویی بر روند تمایز به استخوان در سلولهای بنیادی مزانشیمال دکترسعیدی شهید بهشتی کارشناسی ارشد
23 حسین مصطفوی بررسی تاثیر آگونیت انتخابی رسپتوربتا دو آدرنرژیک و فلوکسیتین بر بیان کانکسین 43 از مسیر سیگنالینگ cAMP-Epac در آستروسیتها مجری‌طرح:حاجی‌قاسم ع.پ. تهران دکتری
24 مجتبی خاکساریان بررسی دخالت بتا 2 آدرنوسپتورها از مسیر سیگنالینگ cAMP-PKA بر بیان کانکسین 43 در آستروسیت ها و نقش احتمالی فلوکستین دکترحسن زاده ع.پ. تهران دکتری
25 عبدالرضا اردشیری لاجیمی مطالعه اثر تغییرات ساختار سطحی ایجاد شده روی نانو فایبرهای PES بر تمایز سلولهای بنیادی چند توانی القایی انسانی به سلولهای استئوبلاست دکتر سلیمانی آزاد علوم تحقیقات
دکتری
26 علی سلیمی بررسی تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی iPS انسانی به سلولهای عصبی بر روی نانوداربست های پلی اترسولفون و مطالعه سلولهای تمایز یافته در محیط آزمایشگاهی دکتر سلیمانی تربیت مدرس دکتری
27 مهرک زارع تاثیر بیان 124mir و 128mir بر تمایز عصبی سلولهای hiPS   علوم پزشکی تبریز دکتری
28 لادن لنگرودی اثرات ایمنومدولاتوری سلول‌های بنیادی مزانشیمی جداشده از بافت سرطان پستان دکتر صراف تربیت مدرس دکتری
29 مسلم توکل تهیه هیدروژل درجا تشکیل شونده (تزریق شدنی) از صمغ طبیعی کتیرا و استفاده از آن در مهندسی بافت غضروف دکتر واشقانی فراهانی تربیت مدرس دکتری
30 افشین اماری بررسی اثر پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمال Wharton's jelly بند ناف انسان بیان کننده ژن اینترلوکین 35 در مدل موشی آنسفالومیلیت خود ایمن دکتر ابتکار تربیت مدرس دکتری
31 هانیه جعفری بررسی اثرات توام نیکوتین آمیدو سدیم والپرویک اسید روی تکثیر، آپوپتوز و بیان ژنهای بازدارنده توموری در سلولهای آدنوماکارسینومای پانکراس انسانی MIA Paca2 دکتر ضیایی تهران دکتری
32 حسین رهاوی بررسی اثرات ایمونومدولاتوری سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به صورت in vitro در مدل تجربی دیابت خود ایمنی نوع 1 دکتر تاجیک ع.پ. تهران کارشناسی ارشد
33 هاله بخشنده آبکنار طراحی و تهیة یک سیستم نوین دارورسانی جهت رهش کنترل‌شدة فاکتورهای مؤثر موجود در عصارة پردة آمنیوتیک به‌منظور بهبود زیست‌سازگاری قرنیه‌های مصنوعی دکترعرفان ع.پ. شهید بهشتی دکتری
34 نسیم بیگی پیوند سلول‌های بنیادی جنینی متمایز شده به سلول‌های پیش‌ساز بافت کبدی به‌منظور درمان دیابت در موش دکتر خاکی تهران دکتری
35 آزاده عزیز سلطانی بررسی اثر سمیت، جهش زایی و تمایز عصاره های مختلف شیرین بیان در مدل های سلولی گیاهی و جانوری دکتر پیری بوعلی سینا کارشناسی ارشد
36 مهدی قریانی جدا سازی وشناسایی سلول های بنیادی مزانشیمی خون بندناف و بهینه سازی شرایط فریزینگ سلولی مدیر اجرایی: خیراندیش سازمان انتقال خون ایران کارشناسی ارشد
37 عادل محمدزاده ارزیابی عملکرد سلول‌های مزانکیمال حاصل از مغز استخوان حامل ژن IFN-بتا در مدل تجربی آنسفالومیلیت اتوایمیون دکتر پورفتح‌اله تربیت مدرس دکتری
38 مصطفی بهره‌بر القای تولید انسولین در سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی انسان با وارد کردن ژن 1-PDX دکتر سلیمانی علوم تحقیقات فارس دکتری
39 محمد طاهر طهوری بررسی تجویز همزمان سلولهای دندرتیک پلاسماسیتوئیدی مجاور شده با MOG/نانو ذرات دکستران-اسپرمین و سلولهای بنیادی مزانشیمی در مدل انسفالومیلیت خود ایمن تجربی دکتر پور فتح اله تربیت مدرس دکتری
40 زینب فرج پور اثر فعال کننده های مسیر سیگنالینگ اصلی wnt بر تمایز استئوژنیک سلولهای بنیادی سوماتیک نامحدود (ussc) دکتر عریان تربیت معلم کارشناسی ارشد
41 فرناز رزم خواه بررسی تاثیر میکرووزیکل های مشتق از سلول های بنیادی لوکمیک بیماران مبتلا به لوکمی میلوییدی حاد بر سلولهای بنیادی خونساز همان فرد (در شرایط in vitro) دکتر سلیمانی تربیت مدرس دکتری
42 نورالدین بختیاری بررسی اثر پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمال Wharton's jelly بند ناف انسان بیان کننده ژن اینترلوکین 35 در مدل موشی آنسفالومیلیت خود ایمن دکتر حسینخانی تربیت مدرس دکتری
43 لیلا محمدی امیر آباد ساخت سلول های iPS انسانی از فیبروبلاست بیماران قلبی و تمایز آن به سلول های قلبی با استفاده از داربست نیمه رسانا و بیوراکتور هادی جریان دکتر محمد معصومی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک دکتری
44 حسن رفیعی مهر بررسی اثرات توام نیکوتین آمیدو سدیم والپرویک اسید روی تکثیر، آپوپتوز و بیان ژنهای بازدارنده توموری در سلولهای آدنوماکارسینومای پانکراس انسانی MIA Paca2 دکتر خیراندیش سازمان انتقال خون ایران دکتری
ردیف نام نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنمای اول نام دانشگاه مقطع تحصیلی
1 مریم دهقانی محمدآبادی بررسی اثر غلظت های مختلف ملاتونین در تکامل جنین های فریز شده حاصل از لقاح مصنوعی در موش سوری دکترصالحی ع.پ. شهید بهشتی  کارشناسی ارشد
2 فتانه فریفته بررسی بیان ژن های کمپلکس سازگار نسجی در سلول های بنیادی جنینی بعد از انتقال هسته سلول سوماتیک دکترحسینی ع.پ. شهید بهشتی  دکتری
3 آرش وشکینی اثر اسید لینولنیک بر پارامترهای بلوغ برون تنی اووسیت بز دکترخادم    کارشناسی ارشد
4 بهشته ابوحمزه بررسی وضعیت برنامه ریزی مجدد ژنوم جنین های کلون شده گاو به دنبال انتقال هسته سلولهای بنیادی چربی دکتر صالحی شهید بهشتی  دکتری
5 هدی رجبی بررسی تغییرات برخی فاکتورهای اپی ژنتیکی در پرونوکلئوس های نر انسانی با کمبود پروتامین دکتر محسنی تربیت معلم  دکتری
6 ساغر سعید آبادی بررسی اثر ملاتونین بر برنامه ریزی مجدد اووسیت های بالغ شده بز در آزمایشگاه و تکوین جنین های حاصل از آنها دکتر صالحی علوم تحقیقات تهران  دکتری
7 طرلان اسلامی ارشقی اثرات 7ILدر تمایز آمبریون استم سل های حاصل از انتقال هسته به سلولهای متعهد لنفوئیدی B و T در موش دکتر خاکی تهران دکتری
8 پریسا ندری تاثیر آگونیست Sonic hedgehog (پورمورفامین) در روند بلوغ و تغییرات اپی ژنتیک اووسیت های گوسفندی بالغ شده در محیط آزمایشگاهی دکترانصاری مهیاری صنعتی اصفهان  کارشناسی ارشد
ردیف نام نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنمای اول نام دانشگاه مقطع تحصیلی
1 احسان عارفیان بررسی miRNAهای HSV در نورون
 
دکتر بامداد تربیت مدرس دکتری
2 سید حمید آقایی بختیاری مهار چرخه گیرنده آندرو‍ژن در سرطان پروستات با استفاده از میکرو RNA دکتر مهدیان انستیتو پاستور ایران دکتری
3 زرین‌تاج زیرک‌ساز طراحی و تهیه دو حامل نانودندریمری و نانولیپیدی برای انتقال رشته‌های SiRNA به سلول‌های بنیادی جنینی دکترطباخیان علوم پزشکی اصفهان دکتری
4 لیدا لنگرودی بررسی سرکوب دو ژن NANOG و Rex1 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی با استفاده از تکنیک RNA تداخلی دکترفروزنده مقدم تربیت مدرس کارشناسی ارشد
5 علی رحیمیان مشهدی بررسی تأثیر افزایش بیان miRNA-424 در تمایز سلول‌های میلوئیدی +CD133 دکتر سلیمانی تربیت مدرس کارشناسی ارشد
6 مهین نیکوگفتار ظریف بررسی اثرافزایش150 miR- و کاهش a10miR- برالقا تمایز مگاکاریوسیتی در سلول‌های +133CD خون بند ناف دکتر سلیمانی تربیت مدرس دکتری
 
7 سپیده صفری تهیه و ارزیابی ایمپلنت تزریقی بر پایة کیتوسان جهت ژن‌رسانی داخل تومور دکتر رفیعی تهرانی علوم پزشکی تهران دکتری
 
8 زهرا کریمی بررسی اثرافزایش بیان302 miR- در سلول‌های بنیادی دکتر سلیمانی
 
آزاد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد
9 مرضیه عطار بررسی اثرافزایش بیان92-17miR-در سلول‌های بنیادی
دکتر سلیمانی
 
آزاد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد
10 هانیه جلالی بررسی انتقال ژن فاکتور رشد عصبی (NGF) به سلولهای بنیادی بند ناف (USSC)
 
دکترپریور تربیت معلم دکتری
 
11 کتایون احمدی افزایش بیان b 29microRNA-در سلولهای سرطانی خون رده – HL60" جهت اعمال آپپتوز دکتر سلیمانی
 
آزاد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد
12 سمیرا محمدی یگانه بررسی اثر بیان miRNA در مهار بیان ژنهای دخیل در متاستاز سرطان سینه دکترکریمی پور انستیتو پاستور ایران
 
دکتری
 
13 پرویز فلاح بررسی تاثیر150 mir- ،146 mir- بر القای تمایز لنفوئیدی T-cell در سلولهای بنیادی خونساز
دکتر سلیمانی
 
علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناسی ارشد
14 محسن خراشادی زاده مهندسی سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی برای ترشح دوگانه Smac-CPP و TRAIL به منظور حساس سازی و القاء آپوپتوز در رده سلولی MCF-7سرطان پستان در مدل in vitro و in vivio دکتر خرمی زاده علوم پزشکی تهران دکتری
 
15 نجم الدین ساکی بررسی اثر155 miR بر روی بیان ژن‌های دخیل در تمایز به رده لنفوئیدی سلول T دکتر آبرون تربیت مدرس دکتری
 
16 اصغر فلاح تبدیل فیبروبلاست بیماران صرع با مقاومت دارویی به نورون دکتر ترکمن‌زهی سیستان وبلوچستان کارشناسی ارشد
17 علیرضا کروریان بررسی نقش31 micro RNA- (miR-31 در مقاومت دارویی به 5-Fu و متاستاز رده سلولی سرطان معده انسانی (AGS) دکتر زهرا مجد تهران دکتری
 
18 نادر وظیفه شیران بررسی تاثیر داروهای مهارگر پروتئازوم بر روی مسیرهای کلاسیک و آلترناتیو NF-kB در سلولهای میلومایی در مقایسه با سلولهای بنیادی خونساز مغز استخوان دکتر آبرون تربیت مدرس دکتری
 
19 صدیقه سادات احمدی بررسی تاثیر افزایش451 miR- بر القاء تمایز اریتروئیدی سلولهای بنیادی جنینی موش

دکتر سلیمانی


 
آزاد علوم تحقیقات دکتری
 
20 مهسا راسخی القای تمایز قلبی از طریق بیش بیان microRNA-1 در سلولهای بنیادی القا شده چند توانه

دکتر سلیمانی
 
آزاد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد

 
21 مریم لامعی‌رامند تکثیر سلولهای بنیادی خونساز خون بند ناف با استفاده از سیستم cluster Mir-17 دکتر آبرون تربیت مدرس کارشناسی ارشد

 
22 مریم هنردوست بررسی miRAN های منتخب بیوانفورماتیکی دخیل در فرایند مقاومت به انسولین القا شده در سلول مدل دکتر ساروخانی علوم پزشکی قزوین دکتری
 
23 اکبر فرجادفر بررسی اثر ضد آنژیوژنزیس و القا آپوپتوزیس سلولهای بنیادی مزانشیمال موشی بیان کننده اندوستاتین و TRAIL روی رده سلولی SVEC (اندوتلیال موشی)و 4T1 (سرطان پستان موشی) و مدل موشی دکتر  خان احمد انستیتو پاستور ایران
 
دکتری
 
24 عذرا کنارکوهی مقایسه فعالیت ضد توموری سلولهای بنیادی مزانشیمال و TCIترانسفکت شده با نانووکتور حامل ژن تایمیدین کیناز هرپس در مدل توموری پاپیلوما ویروس دکتر بامداد تربیت مدرس دکتری
 
25 شهره حاجی زاده سیگارودی ادغام ژن‌درمانی و سلول‌درمانی جهت درمان ام.‌اس در مدل موشی دکتر حسینی آزاد علوم تحقیقات دکتری
 
26 فرناز میرزازاده تهیه و بررسی نانوذرات کایتوزان- دکستران هدفمند شده با آپتامر و حاوی 145-miR جهت درمان سرطان دکتر  اطیابی علوم پزشکی تهران دکتری
 
27 مریم حق پناه بررسی اثر ژنهای ایجاد کننده حالت بنیادی در سلولهای زایای بدون حاصل از تخم مرغ   خوارزمی تهران کارشناسی ارشد
28 سمانه شریف مشهدی ارزیابی تاثیر انتقال-124 mir به سلولهای سرطانی رده عصبی به وسیله سلولهای بنیادی مزانشیمال MSCs مغز استخوان دکتر قهرمانی علوم پزشکی تهران دکتری
 
29 ناصر مبرا تولید سلولهای شبه کبدی از سلولهای بنیادی پر توان القایی (IPS) انسانی با اثردهی ژن210 miR- و بررسی تغییرات استرس اکسیداتیو در شرایط کشت دو بعدی و سه بعدی دکتر سلیمانی تهران دکتری
 
30 وحید حق پناه بررسی نقش miRNA ها در سلولهای بنیادی سرطان تیروئید با استفاده از مارکر های سلول های بنیادی و افتراق سلولی دکتر لاریجانی علوم پزشکی تهران دکتری
 

 

ردیف نام نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنمای اول نام دانشگاه مقطع تحصیلی
1 احسان سید جعفری اولیائی‌نژاد  بررسی رفتار و زیست‌سازگاری سلول‌های بنیادی برروی داربست‌های نانوساختار جدید دکتر سلیمانی تهران دکتری
2  شهروز زرگریان طراحی و ساخت بسترهای کامپوزیتی پلیمر-سرامیک نانوساختار زیست‌تخریب‌پذیر به‌منظور تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های خونساز دکترحدادی اصل امیرکبیر کارشناسی ارشد
3 ایمان شعبانی بررسی اثر عوامل مؤثر بر الکتروریسی پلیمرهای مورد مصرف در غشاهای تبادل یونی دکترحدادی اصل امیرکبیر کارشناسی ارشد
4 ایمان شعبانی طراحی و ساخت داربست نانولیفی الکتروریسی شده بر مبنای پلی‌اترسولفون اصلاح شده برای بازسازی بافت استخوان دکتر حدادی اصل امیرکبیر دکتری
5 سیم‌زر حسین‌زاده تهیه فرم تزریقی هیدروژل با استفاده از نانوفیبرهای پلیمر رسانای پلی آنیلین و سلولهای ماهواره ای برای مهندسی بافت ماهیچه دکتر رضایت   دکتری
6 سیم‌زر حسین‌زاده مهندسی بافت عضله دکتر سلیمانی علوم پزشکی تهران  کارشناسی ارشد
7 محمد حسین مقدسی تکثیر سلولهای بنیادی خونساز بند ناف دکتر سلیمانی تربیت مدرس دکتری
8 علی نوایی سنتز و مشخصه یابی داربست نانو فیبری از جنس PLGA و کاشت سلولهای بنیادی برای کاربردهای استخوانی دکتر حجتی امیرکبیر  کارشناسی ارشد
9 فرزانه محمدیار ساخت داربست از نانوالیاف پلی کاپرولاکتون پوشش داده شده با فیبرونکیتن و نانوذرات هیدروکسی آپاتیت برای ترمیم استخوان با استفاده از سلولهای مزانشیمی دکتر واشقانی تربیت مدرس  کارشناسی ارشد
10 سمانه میرزایی طراحی و ساخت داربست نانوفیبری PLLA-PEG حاوی گلوکز آمین به منظور کاربرد در مهندسی بافت غضروف دکترکارخانه آزاد علوم تحقیقات  کارشناسی ارشد
11 محمد نوروزی تهیه و ارزیابی داربست هایی بر پایه نانوالیاف کایتوزان حاوی فاکتور رشد اپیدرمی به عنوان پوشش زخم دکتر سلیمانی آزاد علوم تحقیقات  کارشناسی ارشد
12 زهره جلالی بررسی زیست سازگاری داربستهای نانولیفی پلی اکریلونیتریل اصلاح شده دکتر حدادی اصل امیرکبیر  کارشناسی ارشد
13 زهره جلالی طراحی و ساخت داربست نانوکامپوزیتی بر مبنای نانوالیاف ژلاتین و پلی‌(لاکتیک‌اسید) حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت برای مهندسی بافت استخوان دکتر حدادی اصل امیرکبیر  کارشناسی ارشد
14 ام البنین میردیلمی دارو رسانی کنترل شده فاکتورهای رشد به واسط داربست نانوفیبری در مهندسی بافت دکتر اطیابی علوم پزشکی تهران دکتری
15 سعید وکیلیان طراحی و ساخت داربست نانوفیبری PCL به منظور به کار گیری در مهندسی بافت دیواره مثانه دکتر یغمایی صنعتی شریف  کارشناسی ارشد
16 فرزانه خادمی مهندسی بافت کبد با استفاده از تمایز سلولهای بنیادی اندومترانسان به هپاتوسیت و داربست نانوفیبری پلی اتر سولفون-کلاژن دکتر جعفر آی علوم پزشکی تهران دکتری
17 پریسا هاشمی ارزیابی تاثیر عصاره گیاه دارویی کاسنی بر روی سلولهای تک هسته ای خون انسان و تغییرات بیان ژنی سایتوکینهای اصلی سیستم ایمنی دکتر  خرم خورشید آزاد علوم تحقیقات  کارشناسی ارشد
18 سارا امجدیان بررسی تمایز استخوانی سلول های بنیادی بر روی داربست های نانو ساختار زیست تخریب پذیر هیبریدی دکتر زینلی تهران  کارشناسی ارشد
19 پرویز رنجبروان مهندسی بافت پوست با استفاده از ژل پلاکتی ، سلولهای کراتینوسیت و داربست نانوفیبری الکتروریسی شده دکتر وردی تهران دکتری
20 زهرا حصاری توسعه داربستهای زیستی برای مهندسی بافت عصب نخاعی با استفاده از نانوفیبرهای پلی لاکتاید-گلیکولاید و سلول های بنیادی پرتوان القایی دکتر دیناروند علوم پزشکی تهران دکتری
21 الهه اسماعیلی طراحی و ساخت زیست¬حسگر میکروفلوئیدیک به روش تثبیت هدایت¬شده با DNA به¬منظور تشخیص تمایزنیافتگی سلول¬های بنیادی دکتر وثوقی صنعتی شریف دکتری

 

اطلاعات تماس

  • تهران، 24 متری سعادت آباد، خیابان دوم شرقی ، پلاک 9، کد پستی: 1997775555
  • 02122082120
  • 02122351460 (Fax)
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره مرکز

مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته به‌عنوان اولین مرکز خصوصی در حوزه مهندسی بافت و نانوتکنولوژی درایران، فعالیت‌های خود را از سال 1383 به‌طور رسمی آغاز نمود. گرچه درحال حاضر عمده فعالیت‌های این مرکز در قالب طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی می‌باشد؛ ولی اهداف کلان و بلند‌مدت شرکت دستیابی به محصولات کاربردی جهت ترمیم و بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده می‌باشد.